School Song


順德聯誼總會轄屬中學校歌

青雲遠接,香海揚芬。

育才興學,愛眾親仁。

文采鍾靈於鳳山兮,易地彌親。

文采鍾靈於鳳山兮,易地彌親。

樂群敬業,誼重情殷,

造福社會,立己立人。

303 Kwai Shing Circuit,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
2429 4051
2420 7693
office@lskc.edu.hk
Monday to Friday
8AM - 5:30PM
Saturday
9AM - 12PM
(Except public holidays)
Image of bus 32H 34 38
87 87K 89 89M 94 407