Parent-Teacher Association (PTA)


第十二屆家長教師會理事

主 席:薛寶衡女士
副主席:張惠敏女士、鍾曙光老師
秘 書:梁淑嫻女士、王嘉玲老師
財 政:黃 琼女士、蔡凱琪老師
總 務:葉玉雲女士、李塱葭老師
聯 絡:張羨女女士、鍾景琳老師
康 樂:謝家榆女士、梁火娣女士、鍾景琳老師、李塱葭老師
顧 問:張巧欣校長、冼永強助理校長、尹仲林助理校長、高家淇助理校長


303 Kwai Shing Circuit,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
2429 4051
2420 7693
office@lskc.edu.hk
Monday to Friday
8AM - 5:30PM
Saturday
9AM - 12PM
(Except public holidays)
Image of bus 32H 34 38
87 87K 89 89M 94 407